Algemene Voorwaarden

Definities “HypeMedia” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. “Klant” is de afnemer van een product of dienst van HypeMedia “Overeenkomst” is de overeenkomst die door beide partijen getekend wordt vóórdat HypeMedia overgaat tot levering aan de Klant.

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van HypeMedia. HypeMedia is gerechtigd op elk moment de Algemene Voorwaarden aan te passen. Een laatste versie van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag gratis verstrekt.

2. Aanbiedingen en offertes

Door HypeMedia gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, en zijn onder geen enkele voorwaarde bindend. Alle uitgegeven offertes hebben een geldigheid van 30 werkdagen.

3. Overeenkomsten

In een Overeenkomst staan de definitieve afspraken over het door HypeMedia aan de Klant te leveren product. In de Overeenkomst staan de technische en grafische details, de prijsopgave en leveringsdata.
In sommige gevallen dient de Klant informatie aan te leveren aan HypeMedia. Hiervoor wordt in de Overeenkomst een uiterlijke datum vastgesteld. Wanneer de Klant op deze datum geen of onvoldoende informatie aan HypeMedia heeft geleverd, is HypeMedia gerechtigd de leveringsdatum van het eindproduct en eventuele tussenproducten te wijzigen.
Een Overeenkomst is slechts bindend wanneer expliciet vermeld is dat het een Overeenkomst betreft.
 Dit document voorzien is van een handtekening en/of bevestiging van HypeMedia of een vertegenwoordiger van HypeMedia en van de Klant of een vertegenwoordiger van de Klant
. Indien de klant het niet eens is met de hoogte van de factuur heeft de klant tot 14 dagen na factuurdatum het recht om de hoogte van de factuur te betwisten. Na 14 dagen vervalt dit recht. Betwisting dient schriftelijk te geschieden.

*Voor onze klanten waar wij een dedicated server leveren geld een minimale loopduur van 1 jaar, er geld een opzegtermijn van 3maanden. Zonder opzegging zal het contract weer verlengd worden met 1 jaar. Wij behouden ons het recht om na uitblijven van 3 betaaltermijnen de gehele contractperiode op te eisen zonder zonder verdere waarschuwingen.

4. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn exclusief de geldende BTW (hoog tarief, 21%), tenzij anders vermeld. Indien HypeMedia schriftelijk kan aantonen dat de kostprijs van een product de verkoopprijs overschrijdt, is HypeMedia gerechtigd de verkoopprijs te verhogen. Dit geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Levering

Het moment van levering is wanneer volgens HypeMedia aan alle technische eisen van de Overeenkomst is voldaan. Bij de levering wordt het eindproduct door HypeMedia en de Klant gezamenlijk gecontroleerd op eventuele gebreken of gewenste wijzigingen. Deze worden, indien door HypeMedia erkend, en indien mogelijk, binnen 7 (zeven) dagen na levering aangepast.

6. Betaling

HypeMedia is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, en kan zelf de hoogte van de vooruitbetaling bepalen, tot maximaal het totale factuurbedrag. Standaard is 50% bij aanvang van het project. Na levering van het eindproduct dient de Klant binnen 30 (dertig) dagen het volledige factuurbedrag te hebben voldaan aan HypeMedia. Indien de Klant hieraan niet heeft voldaan, is HypeMedia gerechtigd Indien de Klant hieraan niet heeft voldaan, is HypeMedia gerechtigd tot maximaal 2 (twee) maal het factuurbedrag in rekening te brengen, plus eventuele incassokosten. Wanneer er tijdens een opdracht de klant eenzijdig de opdracht wilt annuleren om welke reden dan ook, zal alsnog de gehele opdracht voldaan moeten worden. Klant is verplicht ons alle correcte details en werkende platformen aan te leveren. Wanneer dit niet word gedaan zijn wij genoodzaakt de extra uren in rekening te brengen om de juiste details en/of werkende platformen te kunnen bewerkstelligen.

7. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

Alle producten (audiovisueel, grafisch, dynamische websites en beheersystemen, etc…) van HypeMedia worden onder licentie verstrekt, tenzij anders vermeld. De producten blijven dus eigendom van HypeMedia. De klant krijgt door middel van een licentie het gebruiksrecht voor deze producten. Dit recht is zonder schriftelijke toestemming van HypeMedia niet overdraagbaar.
Bij levering van een product blijven de auteursrechten in handen van HypeMedia. Dit houdt in dat de Klant eventuele wijzigingen in het onder licentie geleverde product niet mag uitvoeren.
HypeMedia behoudt het auteursrecht op de ontwerpen van de website. verkrijgt automatisch na het voldoen van het volledige factuurbedrag een
beperkt overdraagbare licentie op het gebruiksrecht van de ontwerpen voor onbepa Opdrachtgever alde tijd. Dit vrijwaart opdachtgever van verdere kosten voor het gebruik en doorontwikkeling van de opgeleverde ontwerpen. Deze licentie is niet overdraagbaar anders dan bij verkoop van de gehele opdrachtgevende onderneming/stichting en omvat uitsluitend het gebruik van de ontwerpen voor het doeleinde zoals door opdrachtgever voorgenomen en beschreven in deze offerte. Door middel van een Akte van Overdracht kan HypeMedia de auteursrechten overdragen aan de Klant. Hiervoor mag HypeMedia een nader te bepalen bedrag aan de Klant in rekening brengen.

8. Aansprakelijkheid

HypeMedia is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de Klant. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. HypeMedia is niet aansprakelijk voor de door de afnemer of derden geleden schade, door toedoen van HypeMedia of door HypeMedia geleverde producten en diensten. HypeMedia kan bij het niet halen van de deadline niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor de klant. HypeMedia is niet aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de (eventuele) overeengekomen deadline. De afnemer vrijwaart HypeMedia en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door HypeMedia geleverde producten en diensten. De aansprakelijkheid van HypeMedia uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is nooit hoger dan het factuurbedrag.

9. Retentierecht

Alle producten blijven eigendom van HypeMedia totdat het volledige factuur bedrag betaald is door de weder partij. HypeMedia is gerechtigd het retentie recht toe te passen indien er niet betaald wordt na de afgesproken termijn. Meer informatie over dit punt kunt u vinden op Art. 1612 B.W.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

footer_social
Locatie Rotterdam

Bajonetstraat 212
3014 ZM Rotterdam
010 846 33 00

Locatie Amsterdam

Rokin 75
1012 KL Amsterdam

info@hypemedia.nl

Copyright © 2015 HypeMedia.nl
Alle rechten voorbehouden.

VRIJBLIJVENDE OFFERTE?